Nagradna igra

Špica poletje-nagrajenka ga. Gazvoda
Špica poletje-nagrajenka ga. Gazvoda

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Hotel Špica Laško – Špica poletje

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Jotas gostinstvo , d. o. o., Trg svobode 1, 3270 Laško  (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro Hotel Špica Laško- Špica poletje (v nadaljevanju nagradna igra).

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 01.08.2020 do 15.08. 2020. Nagradna igra se konča z glavnim žrebanjem. Nagradna igra poteka na spletni strani http://hotelspica.org (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen

Promocija in zagotavljanje večje razpoznavnosti Hotela Špica Laško.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://hotelspica.org ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani nagradne igre:

  • izpolni kontaktni obrazec s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov),
  • ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja Jotas gostinstvo , d.o.o. v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz.

e-vprašalniki.

5. Objava fotografij in avtorstvo

Sodelujoči se strinjajo, da se bo poslana fotografija, risba ali fotografija z zapisanim sporočilom z imenom pošiljatelja trajno objavila na https://xxxxx.

Sodelujoči jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tej nagradni igri uporabnik prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice.

6. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne igre http://hotelspica.org  naloži fotografijo, risbo ali fotografijo z zapisanim sporočilom, napiše naslov fotografije/risbe/sporočila, odda svoje osebne podatke ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.

7. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 18.08.2020 na naslovu organizatorja Jotas Gostinstvo d.o.o.. (Trg svobode 1,3270 Laško) in pod nadzorom komisije.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedla oseba zadolžena za žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja Jotas Gostinstvo, d.o.o. v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje z več fotografijami, risbami ali fotografijami z zapisanimi sporočili, vendar lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število poslanih del. Vsi, ki bodo oddali oz. poslali fotografijo, risbo oz. fotografijo sporočila, gredo v boben za žreb nagrad.

8. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

  • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
  • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Nagrada

1 X Vikend paket za dve osebi v Hotelu Špica Laško (2 x nočitev z zajtrkom na osebo, nagrada ne vsebuje turistične takse 2,50 € na osebo/dan in prijavnine 1,00 € na osebo ob prijavi).

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagrade in na spletni strani http://hotelspica.org najpozneje v desetih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade poslal organizator Jotas gostinstvo, d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestili prek e-pošte najpozneje v 21 dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

12. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade niso nižje od 42 EUR.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

13. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@192.168.2.15.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarjaj za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni http://hotelspica.org/.

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre in se strinja, da organizator Jotas gostinstvo d.o.o., Trg svobode 1, 3270 Laško obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

  • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre

  • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja tepodatke prenehala obdelovati.

Vrste podatkov

Upravljavec Jotas gostinstvo d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke:

  • e-mail sodelujočega za namen žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabni osebnih podatkov je Jotas gostinstvo d.o.o., Trg svobode 1, 3270 Laško, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči lahko zahtevajo:

– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči:

– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi Jotas Gostinstvo d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

  • na e-naslov: info@192.168.2.15
  • na poštni naslov: Jotas gostinstvo d.o.o., Trg svobode 1, 3270 Laško,
  • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcu sporoči pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Jotas Gostinstvo, d.o.o. Sodelujoči pritožbo pošlje na naslov: Jotas gostinstvo d.o.o., Trg svobode 1, 3270 Laško ali e – naslov info@192.168.2.15.

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.

V RS je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Jotas gostinstvo d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

16. Pritožba

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 01.08.2020

Organizator: Jotas gostinstvo d. o. o.,

Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrado tako, da na strani nagradne igre http://hotelspica.org  naloži fotografijo, risbo ali fotografijo z zapisanim sporočilom – z naslovom ŠPICA POLETJE , napiše naslov fotografije/risbe/sporočila, odda svoje osebne podatke ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.